گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

طرح های پژوهشی

1 تدوین دانش نامه هنرهای سنتی اصفهان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1397/07/10
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1397/04/05
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 تدوین طرح جامع وبرندگردشگری شهرشیراز

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1394/07/09
تاریخ خاتمه : 1397/06/08
تاریخ تسویه : 1397/09/14
تاریخ تصویب : 1394/04/07
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
3 طرح مطالعات تأثیرات فرهنگی و اجتماعی طرح احیاء میدان امام علی(ع)

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1390/03/05
تاریخ خاتمه : 1390/11/02
تاریخ تسویه : 1390/12/17
تاریخ تصویب : 1389/02/04
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1