گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

طرح های پژوهشی

1 ارائه روش های ابتکاری برای افزایش بهروه وری ایستگاه های دوچرخه شهر اصفهان از نظر استفاده دوچرخه های موجود در ایستگاه ها توسط مردم

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1396/05/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
2 بررسی فرم های ارگانیک در طراحی مبلمان شهری

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1388/04/02
تاریخ خاتمه : 1389/07/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

این طرح پژوهشی برای سازمان مطالعات شهری تهران و در قالب دوره ضرورت انجام گردید
3 بررسی جایگاه تفکر طراحی در شرکت های عضو مرکز رشد اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1393/07/01
تاریخ خاتمه : 1394/04/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

در این طرح موضوع تفکر طراحی در جامعه کوچکی از شرکت های دانش بنیان مورد ارزیابی قرار گرفت، و پیشنهادات اصلاحی ارائه گردید.

1