گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

1 مطالعات ساختاری و شیمیایی بر روی اشیاء فلزی (آلیاژهای مس) محوطه باستانی مارلیک

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1393/04/01
تاریخ خاتمه : 1394/03/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 934/3
سمت در طرح :
2 مطالعات فلزگری بر روی یافته‌های باستان‌شناسی محوطه پیش از تاریخ ده دومن (ده پایین) کهگلویه و بویراحمد

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1392/12/11
تاریخ خاتمه : 1394/04/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1392/12/11
شماره مجوز : 9210/5
سمت در طرح :
3 شناسایی ساختاری و ترکیب شيميايي آثار برنزي هزاره اول قبل از ميلاد- محوطه سنگتراشان لرستان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/03/01
تاریخ خاتمه : 1389/06/31
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1389/03/01
شماره مجوز : 883/1
سمت در طرح :

1