گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

1 ویژگی های کاربردی گرافيك متحرك محيطي در دوره ي معاصر

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1395/01/15
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1395/01/15
شماره مجوز :
سمت در طرح :
2 بررسی زیبایی شناختی فرش نقش خشتی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقشمایه بید مجنون

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : 1388/10/10
تاریخ خاتمه : 1389/08/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1388/10/10
شماره مجوز : -
سمت در طرح :
3 بررسی زری بافی ایران

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1378/02/10
تاریخ خاتمه : 1388/04/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1378/02/10
شماره مجوز : -
سمت در طرح :

1