گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • با سلام. دانشجویان ارشد به زمان اعلام شده برای ارایه مدارک طرح خود توجه و دقت فرمایند.
طرح های پژوهشی

1 طراحی فضای پل های بین دانشکد های در دانگاه صنعتی اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1399/11/26
تاریخ خاتمه : 1400/03/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1399/10/20
شماره مجوز : ۱۴۰۰/۶۰/۱۳۶۵
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد نحوی - نگار محمدی - دانیال شاه مرادی - آریاداد محمدی -
2 تدوین سند راهبردی دانشگاه هنر اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1394/08/10
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

تدوین سند راهبردی دانشگاه هنر اصفهان با مدیریت دکتر نصر اصفهانی و به مدت ۲ سال در دانشگاه هنر اصفهان به انجام رسیده است.
3 توسعه دانشگاه هنر اصفهان در سایت دولتخانه صفوی

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
4 برگزاری مدرسه تابستاني 96

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1395/04/02
تاریخ خاتمه : 1396/06/08
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
5 طرح پژوهشي روند انتقال یادگیری در طراحي معماری با تاکید بر ویژگي های شخصیتي دانشجویان (نمونه موردی: طراحي مجتمع مسکوني)

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : 1390/03/20
تاریخ خاتمه : 1392/03/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد امین پور - حسینی یزد -

222

1