مرتبه علمي : استاد تمام

طرح های پژوهشی

1 بررسی مضامین،جایگاه و زمینه اجرای کتیبه های نستعلیق در مساجد دوره قاجار شهر اصفهان.

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : مشترک
تاریخ شروع : 1392/04/04
تاریخ خاتمه : 1393/12/09
تاریخ تسویه : 1393/12/09
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 1361-93/م.پ
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرهاد خسروی بیژائم - ملیکا یزدانی - احسان روح الامین -

1