مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

1 پروژه مطالعاتی دانشکده هنر ادیان و تمدن ها

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1385/03/03
تاریخ خاتمه : 1386/07/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
2 مجری بازنگری شرح دروس رشته های کارشناسی ارشد هنر اسلامی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1390/05/30
تاریخ خاتمه : 1390/09/30
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 90-20/2020
سمت در طرح :
3 امجری بازنگری شرح دروس رشته های کارشناسی هنر اسلامی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1390/05/30
تاریخ خاتمه : 1390/09/30
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 90-20/2025
سمت در طرح :

1