مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

1 بررسي رابطه هارموني رنگي با خوشايندي رنگي، زيبايي رنگي و ترجيح رنگي

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1393/01/25
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

در سمت مجری

1