گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

طرح های پژوهشی

1 مقایسۀ پروسه و منطق نوآوری شرکتهای عضو شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با پروسه و تفکر دیزاین و ارائه پیشنهادات اصلاحی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1394/07/01
تاریخ خاتمه : 1395/07/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امیرمسعود فریدی زاد - حسن رضوان -

222
2 طراحی و ساخت ارگونومیک خرک نقاشی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1392/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/07/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدصادق سهرابی - رضا آقایی - سمیرا علیجانی - زهرا کشاورز - فرنوش ترک زاده - -

222
3 تدوین شرح دروس طراحی محصول در مقطع کارشناسی ارشد

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1391/07/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهران فاطمی نیا - حسن رضوان - امیرمسعود فریدی زاد - -

222

1