گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

طرح های پژوهشی

1 شناسایی و ریشه یابی گونه های مختلف خط گلزار در تاریخ خوشنویسی ایران

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرهاد خسروي بيژائم - مليکا يزداني -
2 تدوین صد مقاله دانشـنامه هنرهای سـنتی اصـفهان با تاکید بر هنرهای رو به فراموشـی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
3 شناسایی مدخل های دانشنامه هنرهای سنتی استان اصفهان و شیوه نامه اجرایی تدوین دانشنامه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1398/09/30
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
4 بررسي مضامين، جايگاه و زمينه‌ اجراي كتيبه‌هاي نستعليق در مساجد دوره قاجار شهر اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1392/01/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -

222
5 طرح نامه دانشنامه هنرهاي سنتی استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1398/01/31
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

دانشگاه هنر اصفهان، حوزه هنری استان اصفهان

1