گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

1 بررسی امضا به عنوان اثر هنری- توده ای

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 بازنگری سرفصل دروس کارشناسی رشته عکاسی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1390/05/15
تاریخ خاتمه : 1391/09/15
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
3 تدوین شرح دروس کارشناسی ارشد رشته عکاسی -گرایش تبلیغات

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1391/08/10
تاریخ خاتمه : 1391/12/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1391/08/10
شماره مجوز :
سمت در طرح :
4 تدوین شرح دروس کارشناسی ارشد رشته عکاسی-گرایش مستند و خبری

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1391/08/10
تاریخ خاتمه : 1391/12/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1391/10/08
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1