گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - باستان شناسی

طرح های پژوهشی

1 ارزیابی درونی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند (سازمان سنجش آموزش کشور)

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسن هاشمی زرج آباد - حمیدرضا قربانی - علی زارعی -
2 بررسی و مطالعه باستان شناختی-انسان شناختی سنگ نگاره های استان خراسان جنوبی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمیدرضا قربانی -

222

1