مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

1 « در آمدي بر شاخه هاي مختلف تصويرسازي در تمدن اسلامي

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 در آمدي بر روانشناسي خلاقيت در حوزه هنرهاي معاصر اسلامي

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1