گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

طرح های پژوهشی

1 طراحی و تدوین برنامه های آموزشی هنر برای مرکز تخصصی هنر کودک و نوجوان حوزه هنری

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1397/10/20
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پريسا گيا - اكرم محققيان -

برون سازماني (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان)
2 طرحنامه دانشنامه هنرهاي سنتي استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1397/05/02
تاریخ خاتمه : 1397/12/12
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هاجر ناصري - پريسا داروئي - - - - - - - - - - - - - - - - - -

برون سازماني (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان)
3 تدوین سرفصل رشته کارشناسی ارشد هنردرمانی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1391/02/20
تاریخ خاتمه : 1391/12/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1391/01/29
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
4 تدوین سرفصل رشته کارشناسی ارشد آموزش هنر کودک

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1390/02/01
تاریخ خاتمه : 1390/11/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/07/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
5 • اجرای طرح تحلیلی- علمی ( پژوهش معطوف به خلق اثر) با عنوان " باز آفرینی تصویری دریافتهایی از ادعیه" برای معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1387/12/01
تاریخ خاتمه : 1388/02/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1387/11/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

پژوهش معطوف به خلق اثر

1