گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

طرح های پژوهشی

1 مجری قسمتی از طرح «برنامه شهر خلاق یونسکو در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی» در شهرستان میبد، استان یزد

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

عاونت صنایع دستی کشور، شهرداری میبد، معاونت صنایع دستی استان یزد
2 تهیه و تدوین مستندنگاری رشته «زیورآلات سنتی استان یزد

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

معاونت صنایع دستی استان یزد
3 تهیه و تدوین مستندنگاری رشته «دارائی بافی»

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

معاونت صنایع دستی استان یزد
4 تهیه و تدوین شناسنامه و پرونده میراث ناملموس رشته «زیورآلات سنتی استان یزد»

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

معاونت صنایع دستی استان یزد
5 طرح پژوهشی «آسیب شناسی، مستندسازی هنر جلدسازی سنتی ایرانی و راهکارهای احیای آن»

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آزاده شاهین -

222
6 تهیه و تدوین شناسنامه و پرونده میراث ناملموس رشته «عبابافی نایین»

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

معاونت صنایع دستی استان اصفهان
7 تهیه و تدوین شناسنامه و پرونده میراث ناملموس رشته «قلمزنی»

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

معاونت صنایع دستی استان اصفهان
8 تهیه و تدوین شناسنامه و پرونده میراث ناملموس رشته «قلمکار نقاشی»

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

معاونت صنایع دستی استان اصفهان
9 تهیه و تدوین شناسنامه و پرونده میراث ناملموس رشته «سوخت معرق چرم»

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
10 اطلس صنایع دستی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1393/07/07
تاریخ خاتمه : 1395/07/07
تاریخ تسویه : 1395/07/07
تاریخ تصویب : 1393/07/07
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222

1