دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

1 مطالعه مفاهیم ساختاری در طراحی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1387/11/01
تاریخ خاتمه : 1389/06/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1387/10/24
شماره مجوز : 879/12
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 بررسیی نقاشیهای دیواری و آثار حجمی در فضای تاریخی شهر اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1383/06/01
تاریخ خاتمه : 1385/06/01
تاریخ تسویه : 1385/06/01
تاریخ تصویب : 1383/06/01
شماره مجوز : 82128/2
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1