مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

1 مطالعات تفسیری نظریه هنر معیار در سوره حمد

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1386/08/01
تاریخ خاتمه : 1396/08/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1386/08/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1