گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

1 بررسی چندتحلیلی دیوارنگاره‌های پیش از صفوی در مسجد جامع ابرکوه

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : -
سمت در طرح :
2 بررسی کارایی روش‌های آنالیز تر در شناسایی بست‌های نقاشی ایرانی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/06/31
تاریخ خاتمه : 1390/03/31
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : -
سمت در طرح :

1