مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

1 طرح مطالعاتی –پژوهشی ساماندهی محور تاریخی ـ فرهنگی تربیت تبریز- مجری طرح- کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهادر زمانی-محمدتقی پیربابایی -

222
2 طرح پژوهشی ارزیابی مطالعات و تهیه الگوها وضوابط و احکام تکمیلی معماری مسکن روستایی استان آذربایجان شرقی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدتقی پیربابایی بهادر زمانی الهام سلیقه محمدرضا ولی زاده -

222
3 طرح پژوهشی تحليل مشاركت مردم در طرح هاي بازسازي مناطق روستايي و راهكارهاي ارتقای مشارکت

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اسماعیل کرمی موسی اعظمی علی شمس حسین فراهانی سیروس سلمانزاده اسماعیل شهبازی مجتبی حاجی پوربهادرزمانی -

222

1