مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

1 بازنگري دروس رشته نقاشي در مقطع کارشناسي ارشد

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1390/08/17
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/05/17
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغر جوانی - افسانه ناظری -
2 بازنگري دروس رشته نقاشي در مقطع کارشناسي

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1390/08/17
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/05/17
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغر جوانی - افسانه ناظری -
3 بازنگري دروس رشته پژوهش هنر در مقطع کارشناسی ارشد

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1390/10/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/07/01
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی حسینی - افسانه ناظری -
4 بازنگري دروس رشته پژوهش هنر در مقطع دکتري – با گرایش هنرهای تجسمی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1390/11/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/07/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی حسینی - افسانه ناظری -
5 بازنگري دروس رشته پژوهش هنر در مقطع دکتري – با گرایش صنایع دستی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1390/11/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/07/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی حسینی - افسانه ناظری -
6 تدوين شرح دروس رشته هنردرماني در مقطع کارشناسي ارشد

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1391/07/10
تاریخ خاتمه : 1392/11/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : افسانه ناظری - پریسا دارویی -
7 تدوين شرح دروس رشته آموزش هنر کودک مجري اصلي- خاتمه یافته -1390

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1391/09/30
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/05/30
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : افسانه ناظری - پریسا دارویی -

1