گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

پروژه هاي تحقيقاتي

1 ویژگی های کاربردی گرافيك متحرك محيطي در دوره ي معاصر

کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : 1278/10/111