گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • با سلام. دانشجویان ارشد به زمان اعلام شده برای ارایه مدارک طرح خود توجه و دقت فرمایند.
پروژه هاي تحقيقاتي

1 ساماندهی کالبدی دانشگاه ها و افازیش بهره وری فضاها

کارفرما : وزارت علوم
نوع همکاری : همکار
تاریخ پایان : 1383/10/25


این تحقیق توسط دانشگاه شهید بهشتی به انجام رسیده است.
2 مکتب اصفهان در شهرسازی

کارفرما : دانشگاه تهران و دانشگاه هنر تهران
نوع همکاری : همکار اصلی
تاریخ پایان : 1380/06/12


مکتب اصفهان در شهرسازی پژوهشی بود که پژوهشگر اصلی آن سرکار خانم دکتر اهری و به راهنمایی دکتر سید محسن حبیبی انجام شد.کتابی به همین عنوان در نتیجه پژوهش به چاپ رسید.

1