گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

پروژه هاي تحقيقاتي

1 طراحی برای بحران: طراحی فضای سرویس های بهداشتی برای مواقع زلزله

کارفرما : پژوهشکده سوانح طبیعی تهران
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1387/11/01


2 راهکارهای لازم جهت تبدیل مدارس به مراکز بحران در زمان زلزله

کارفرما : پژوهشکده سوانح طبیعی تهران
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1387/04/011