گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادی

پروژه هاي تحقيقاتي

1 طرح تحقیقاتی « تدوين مدل نظري- مفهومي و امكان‌سنجي شهر هنر اصفهان»

کارفرما : حوزه هنری استان اصفهان
نوع همکاری : همکار اصلی
تاریخ پایان : 1393/06/31


2 طرح تحقیقاتی «تحلیل نظری و تجربی تعیین ارزش کالاهای فرهنگی و هنری در شهر هنر»

کارفرما : حوزه هنری استان اصفهان
نوع همکاری : مجری
تاریخ پایان : 1394/06/31


3 طرح تحقیقاتی «آمایش سرزمین و سند راهبردی توسعه استان اصفهان»

کارفرما : استاداری استان اصفهان
نوع همکاری : همکار اصلی
تاریخ پایان : 1393/06/31


4 «مکانیابی شعب بانک ملی با استفاده از روش های منطقه¬ای «شهر اصفهان»»،

کارفرما : اداره امور شعب بانک ملی استان اصفه
نوع همکاری : همکار اصلی
تاریخ پایان : 1392/09/30


5 «تهیه سند راهبردی توسعه اتحادیه¬های تعاونی روستایی استان اصفهان»

کارفرما : اتحادیه تعاونی های روستایی استان اصفهان
نوع همکاری : همکار اصلی
تاریخ پایان : 1389/12/01


6 «تأثیر هدفمند کردن یارانه¬ها بر درآمدها و هزینه¬های شهرداری اصفهان»

کارفرما : شهرداری اصفهان
نوع همکاری : همکار اصلی
تاریخ پایان : 1389/12/01


7 تأثیر هدفمند کردن یارانه¬ها بر شرکت پلی¬اکریل»

کارفرما : شرکت پلی اکریل استان اصفهان
نوع همکاری : همکار اصلی
تاریخ پایان : 1389/06/31


8 «بسته سیاستی، اجرایی مواجهه با هدفمند کردن یارانه¬ها در اداره راه استان اصفهان»

کارفرما : اداره راه استان اصفهان
نوع همکاری : همکار اصلی
تاریخ پایان : 1389/06/31


9 «بازنگری و تهیه اسناد توسعه استان هرمزگان»

کارفرما : استانداری استان هرمزگان
نوع همکاری : همکار اصلی
تاریخ پایان : 1389/06/31



1