گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

پروژه هاي تحقيقاتي