گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - هنرهای تجسمی - سینما
مرتبه علمي : استادیار

پروژه هاي تحقيقاتي

1 پرده خوانی: هنر قصه گوی تصویری ایران

کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان
نوع همکاری : پژوهشگر اصلی
تاریخ پایان : 1397/11/141