گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

پروژه هاي تحقيقاتي

1 پروژه بررسی اقوام ایرانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارفرما :
نوع همکاری :
تاریخ پایان :


2 پروژه مردم‌شناسی ساحل خلیج فارس، نشریه Anthropology of the Middle East لندن

کارفرما :
نوع همکاری :
تاریخ پایان :


3 پروژه بررسی هنر هخامنشی، پژوهشگاه فرهنگ و رسانه

کارفرما :
نوع همکاری :
تاریخ پایان :1