گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری منظر
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها