گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - شهرسازی

سمينارها و سخنراني ها

1 تحلیل سیما و منظر محدوده خیابان نظر شرقی

محل ارائه : شهرداری اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/03/03
چگونگی حضور : سخنران1