گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

سمينارها و سخنراني ها

1 A COMPARATIVE STUDY OF BUSINESS SKILL INDICES IN IRAN, GERMANY AND INDIA WITH THE EMPHASIS ON BUSINESS INDEX

محل ارائه : ایران- تهران
تاریخ برگزاری : 1396/09/10
چگونگی حضور : شرکت کننده


2 مقایس تطبیقی شاخص های مهارت کسب وکار کشورهای ایران ، آلمان ، هند با تاکید بر شاخص تجارت

محل ارائه : ایران- تهران
تاریخ برگزاری : 1396/07/14
چگونگی حضور : سخنران


3 بررسی تطبیقی شاخص های توسعه اقتصادی کشورهای ایران،برزیل و نروژ در 5 سال اخیر

محل ارائه : ایران- تهران
تاریخ برگزاری : 1396/10/15
چگونگی حضور : سخنران


4 بررسي روند تغييرات و پراکنش فضايي تأسيسات گردشگري شهرستان های استان اصفهان (با تکنيک ايزارد)

محل ارائه : ایران -شیراز
تاریخ برگزاری : 1390/11/15
چگونگی حضور : سخنران


5 تحلیل وارزیابی روند تغييرات و پراکنش فضايي تأسيسات گردشگري شهرستان های استان اصفهان

محل ارائه : ایران اصفهان
تاریخ برگزاری : 1390/11/12
چگونگی حضور : شرکت کننده


6 برند و اهميت آن در معرفی مقصدهای گردشگری

محل ارائه : ایران -شیراز
تاریخ برگزاری : 1392/10/18
چگونگی حضور : سخنران


7 Architectural spases dependent on the water in iran s deserted areas

محل ارائه : کوالالامپور
تاریخ برگزاری : 1390/11/15
چگونگی حضور : شرکت کننده


8 Role of the Islamic tourism leadership for more convenient Life

محل ارائه : کوالالامپور
تاریخ برگزاری : 1390/11/12
چگونگی حضور : سخنران1