مرتبه علمي : دانشیار

سمينارها و سخنراني ها

1 رويکردي نو در طرحهاي ساماندهي بافتهاي فرسوده شهري در محله امامزاده حسن تهران و به کارگيري تکنيک SWOT

محل ارائه : اولين همايش اماکن مقدس – معماري معاصر و توسعه حريم
تاریخ برگزاری : 1386/01/01
چگونگی حضور : شرکت کننده


1-مهين نسترن 2-صمد محمد ابراهيم زاده سپاسگذار 3-سارا شيراوژن
2 برنامه ريزي استقرار و مکان يابي ايستگاههاي آتش نشاني خميني شهر با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

محل ارائه : کنفرانس بين المللي شهرداري الکترونيکي (سازمان شهرد
تاریخ برگزاری : 1388/01/01
چگونگی حضور : سخنران


1-علي زنگي آبادي 2-محبوبه آقابابايي 3-مهين نسترن
3 تحليل تطبيقي بخش مرکزي شهر هاي مذهبي مسلمانان با تاکيد بر شهر مشهد

محل ارائه : چهارمين همايش بين المللي هنر نبوي
تاریخ برگزاری : 1389/01/01
چگونگی حضور : سخنران


1-مهين نسترن 2-زينب يوسفي
4 مفهوم قلمرو در بافتهاي تاريخي دوران اسلامي ، نمونه موردي : بافت تاريخي شهر اصفهان

محل ارائه : همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي
تاریخ برگزاری : 1390/01/01
چگونگی حضور : سخنران


1-مهين نسترن 2-بهزاد صدري 3-الناز فيض شعار
5 شهر هاي کودک ستيز ، شهرسازي کودک محور

محل ارائه : همايش ارتقاء کيفي سيما و منظرشهري اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/01/01
چگونگی حضور : سخنران


1-مهين نسترن 2-عليرضا نوروزي
6 کاربرد GIS در مديريت سوانح و حوادث آتش نشاني

محل ارائه : همايش سامانه ي اطلاعات مکاني GIS تهران
تاریخ برگزاری : 1388/01/01
چگونگی حضور : سخنران


1-علي زنگي آبادي 2-مهين نسترن 3-محبوبه آقابابايي

1