گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
سمينارها و سخنراني ها

1 صندلی زانویی ارگونومیک

محل ارائه : دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران
تاریخ برگزاری : 1395/07/29
چگونگی حضور : سخنران


چکیده مقدمه و اهمیت موضوع: بسیاری از ناراحتی¬ها فیزیکی همانند دردهای کمر، شیوع دردهایی در ناحیه شانه و گردن می تواند به دلیل رعایت نکردن مسائل ارگونومی در طراحی و ساخت صندلی¬ها باشد. معمولا صندلی¬های مورد استفاده متناسب با خصوصیات و ویژگی¬های بدنی کاربران نیست. مواد و روشها: روش اصلی در این پژوهش مطالعه متون علمی در خصوص صندلی زانویی و نتایج منتشر شده و در نهایت ساخت یک نمونه با ابعاد کاربران ایرانی و تحلیل راحتی کاربران است. شرکت¬کنندگان در آزمون سنجش راحتی و کاربردپذیری نمونه ساخته شده شام
2 Simple and Low-Cost Ergonomics Interventions in Isfahan

محل ارائه : فلورانس ایتالیا
تاریخ برگزاری : 1397/06/04
چگونگی حضور : سخنران


Abstract Introduction: In developing countries (IDCs), Handicraft is one of the industries in which a major part of the workforce is still contained with high prevalence of WMSDs complaints. Major problems associated with handicraft producing operations, awkward postures in different parts of body (i.e. neck, shoulders, elbows, wrists/hands, upper back, lower back, thigh, knees, and ankles). It is concluded that the high rate of absenteeism has an adverse effect on quality and quantity of produ
3 خلاقیت و عوامل موثر برآن در دانش آموزان

محل ارائه : هفتمین همایش ملی آموزش
تاریخ برگزاری : 1394/02/07
چگونگی حضور : سخنران


4 • مدیریت ایمنی و بهداشت کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه هنر اصفهان

محل ارائه : دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE
تاریخ برگزاری : 1393/10/23
چگونگی حضور : سخنران


5 پنجمین همایش ملی آموزش

محل ارائه : دانشگاه تربیت دبیر رجایی
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : سخنران


• بررسی نحوه چیدمان کلاس درس در پایه اول مقطع ابتدایی و چگونگی تعامل دانش آموزان در کلاس
6 نخستین همایش دوسالانه ارگونومی

محل ارائه : دانشگاه علوم پزشکی همدان
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : سخنران


• همبستگی روش های ارزیابی سریع فوقانی و ارزیابی سریع تنش اداری در سنجش سطوح ریسک ارگونومی
7 سمینار ارگونومی بصری

محل ارائه : دانشگاه علوم پزشکی همدان
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : سخنران1