گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

سمينارها و سخنراني ها