گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

1 درآمدي بر اقتصاد صنايع دستي

محل ارائه : سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي
تاریخ برگزاری : 1394/03/10
چگونگی حضور : سخنران


2 اقتصاد هنر با رويكرد اقتصاد مقاومتي

محل ارائه : دانشگاه هنر شيراز
تاریخ برگزاری : 1394/02/22
چگونگی حضور : سخنران


براي كاركنان بيمه تامين اجتماعي ارايه گرديد
3 نشست تخصصي نخستين همايش بين المللي هنر و صناعات

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/02/16
چگونگی حضور : سخنران


4 همايش بين المللي كارافريني

محل ارائه : دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری : 1392/12/03
چگونگی حضور : سخنران


5 همايش تحول در برنامه ريزي آموزش عالي

محل ارائه : دانشگاه تربيت مدرس
تاریخ برگزاری : 1392/02/10
چگونگی حضور : سخنران


6 همايش ملي اموزش عالي هنر

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1391/12/15
چگونگی حضور : سخنران1