گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

1 Animated Gif و تغییرات آن در رسانه های جدید

محل ارائه : دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


2 بررسی طرح نقش و رنگ قالی های فرادنبه در استان چهارمحال و بختیاری

محل ارائه : همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان، دانشگاه نجف آباد
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


3 مطالعه تطبیقی طرح های فرش بلوچ و ترکمن

محل ارائه : اولین جشنواره علمی هنری ترنج، دانشگاه بیرجند
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


4 انيميشن خانگي

محل ارائه : دانشكده هنر دانشگاه شهركرد
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


5 چالش های موجود درآموزش رشته صنایع دستی دانشکده های هنر ایران، همايش آموزش عالي و صنايع دستي

محل ارائه : نشست مدیران گروه های صنایع دستی دانشکده های کشور، دانشكده هنر دانشگاه سمنان
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


6 ضرورت بازخواني دروس معارف اسلامي در رسته دروس اصلي رشته هاي هنري به ويژه هنرهاي سنتي ايران

محل ارائه : سمينار نشست تخصصي بازخواني نظام آموزشي و پژوهش انديشه ديني در نظام آموزش هاي عالي هنر، معاونت پژوهشي
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


7 مطالعه تطبيقي مكان و آداب و رسوم زورخانه هاي ايران با مهرابه ها و آئين مهر

محل ارائه : دانشكده هنر دانشگاه شهركرد
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


8 تجلي نقوش اساطيري در فرم هاي جانوري گليم ايران

محل ارائه : دومين سمينار ملي تحقيقات فرش دستباف ايران، وزارت بازرگاني- مركز ملي فرش ايران، تهران
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


9 طراحي در انيميشن

محل ارائه : دانشكده هنر دانشگاه شهركرد
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :1