گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

سمينارها و سخنراني ها

1 Persian Ceramics History and Design from Prehistoric to Contemporary

محل ارائه : New York University
تاریخ برگزاری : 1395/02/20
چگونگی حضور : سخنران


ایراد سخنرانی در دانشگاه نیویورک در خصوص تاریخچه هنر و طراحی سفال و سرامیک ایران
2 نخستین هم اندیشی فن آوری های بومی در هنرهای سنتی ایران

محل ارائه : فرهنگستان هنر ایران
تاریخ برگزاری : 1392/12/18
چگونگی حضور : سخنران


در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با عنایت به اهمیت و جایگاه مواد و روشها در هنر سفال و سرامیک، با نگاهی به آموزه های هوشمندانه و ارزشمند کهن، مواد افزودنی بوم آورد که به طور سنتی به منظور بهبود و ارتقاء کیفی بدنه¬های رسی به آنها اضافه می شده اند و کاربردهای هنری آنها مورد مطالعه قرار گرفته و در ضمن بررسی این موضوع در بسترهای تاریخی آن، قابلیتها و تکنیکهای ساخت آنها ارائه شده است.
3 همایش ملی هنرهای چوبی و سبک زندگی ایرانی

محل ارائه : تهران
تاریخ برگزاری : 1393/02/28
چگونگی حضور : سخنران


در این سخنرانی با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی نسبت به مطالعه اهمیت، جایگاه و کارکردهای طراحی، اقدام و نقش طراحی در ارتقاء خلاقیت و نوآوری در تولید محصولات هنری و صنایع دستی مورد بررسی قرار گرفته است.

1