گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - هنرهای تجسمی

سمينارها و سخنراني ها

1 مینیمالیسم در عکاسی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1402/10/04
چگونگی حضور : سخنران


2 مطالعه ای بر نگاه خیره در هنرهای تجسمی با نگاهی ویژه به عکاسی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1402/09/19
چگونگی حضور : سخنران


3 آشنایی با آراء روزالیند کراوس درباره هنر

محل ارائه : دانشگاه سوره -تهران
تاریخ برگزاری : 1399/08/25
چگونگی حضور : سخنران


4 مطالعه نقش تکرار درساختار و بیان مفهومی ویدئو آرت و هنر چیدمان

محل ارائه : دانشگاه هنر تهران
تاریخ برگزاری : 1399/08/26
چگونگی حضور : سخنران1