گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

1 خیال زیبا: در آمدی بر زیباشناسی دستبافته‌های عشایری ایران

محل ارائه : ایران- تهران
تاریخ برگزاری : 1387/06/06
چگونگی حضور : سخنران


2 سنت تصویرگری در مکتب شیراز یک برپایه سنتهای تصویری پیش از اسلام

محل ارائه : ایران- تهران
تاریخ برگزاری : 1387/08/01
چگونگی حضور : سخنران


3 واکاوی نمادهای شاخص امنیت و برکت در سفالینه‌های پیش از اسلام ایران

محل ارائه : دانشگاه بجنورد
تاریخ برگزاری : 1396/08/10
چگونگی حضور : سخنران


4 Importance of Frame in Iranian art

محل ارائه : Freiburg, Germany
تاریخ برگزاری : 1395/02/22
چگونگی حضور : سخنران1