گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - هنر اسلامی

سمينارها و سخنراني ها