مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

1 مقایسه و تطبیق تاریخچه آموزش هنر در ایران و غرب (همایش بین المللی هنر نبوی 4)

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : شرکت کننده


2 هندسه مقدس( همایش بین المللی هنر نبوی)

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : سخنران1