مرتبه علمي : دانشیار

سمينارها و سخنراني ها

1 مفهوم ژئوپارک و ژئونوريسم

محل ارائه : سخنران ویژه سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی علوم زمین
تاریخ برگزاری : 1392/11/28
چگونگی حضور : سخنران1