گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-
مرتبه علمي : دانشیار

سمينارها و سخنراني ها

1 پروپوزال نویسی و مقاله نویسی.

محل ارائه : دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان –
تاریخ برگزاری : 1396/09/15
چگونگی حضور : سخنران


2 کارگاه آموزشی مقاله نویسی با رویکرد پژوهشی.

محل ارائه : دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان –
تاریخ برگزاری : 1392/09/27
چگونگی حضور : سخنران


3 : " نگاهی اجمالی به روش های نوین حفاظت"،

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرکز- دانشکده هنر و معماری- گروه مرمت؛
تاریخ برگزاری : 1388/09/12
چگونگی حضور : سخنران


4 "تغيير كاربري بناي تاريخي به موزه"

محل ارائه : دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان –
تاریخ برگزاری : 1389/04/04
چگونگی حضور : سخنران


5 " دستاوردهای کنگره بین المللی گنبدها در جهان، فلورانس 23 -19 مارس 2012

محل ارائه : دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1391/04/12
چگونگی حضور : سخنران


مشترک
6 " مشق مرمت ".

محل ارائه : دانشكده هنر و معماري دانشگاه زابل. گروه مرمت. .
تاریخ برگزاری : 1389/10/05
چگونگی حضور : سخنران


7 - "مرمت از نظر تا عمل"

محل ارائه : دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنر و معماری
تاریخ برگزاری : 1388/09/22
چگونگی حضور : سخنران


8 " مبانی مرمت"

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرکز- دانشکده هنر و معماری- گروه مرمت؛
تاریخ برگزاری : 1388/09/12
چگونگی حضور : سخنران


نشست دوم.
9 "نقد مبانی مرمت کارهای پروفسور گالدیری در ایران " در همایش بزرگداشت پروفسور گالدیری – اردیبهشت 1391

محل ارائه : دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان –
تاریخ برگزاری : 1391/02/29
چگونگی حضور : سخنران1