گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

سمينارها و سخنراني ها

1 یونیورسال دیزاین

محل ارائه : سالن کنفرانس نمایشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری : 1390/03/03
چگونگی حضور : سخنران


2 آینده پژوهی و چالش های پیش رو

محل ارائه : دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/09/11
چگونگی حضور : سخنران1