گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

سمينارها و سخنراني ها

1 "کرسی ترویجی نقد نظریه «هو»"، سلسله نشست‌های کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

محل ارائه : دانشگاه استاد فرشچیان
تاریخ برگزاری : 1398/11/14
چگونگی حضور : سخنران


2 دومین نشست تخصصی از سلسه نشست‌های تخصصی موزه خوشنویسی ایران

محل ارائه : موزه خوشنویسی ایران، سازمان زیباسازی شهر تهران
تاریخ برگزاری : 1397/12/12
چگونگی حضور : سخنران


ارائه سخنرانی با عنوان: سیر تحول کتیبه های نستعلیق صفوی
3 پژوهش‌های معاصر خوشنویسی در پنجاه سال اخیر

محل ارائه : فرهنگستان هنر
تاریخ برگزاری : 1397/07/22
چگونگی حضور : سخنران


ارائه سخنرانی با عنوان: مقایسه رویکردهای پژوهشی در خوشنویسی ایران توسط پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی
4 درآمدی برکتیبه نگاری در ایران

محل ارائه : فرهنگستان هنر
تاریخ برگزاری : 1395/08/05
چگونگی حضور : سخنران


منتشر شده در نشریه چیدمان، سال پنجم، پاییز 1395، شماره 15

1