مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

1 تولیت معماری در ایران و تاثیر آن بر آموزش معماری

محل ارائه : دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری : 1393/09/08
چگونگی حضور : سخنران


2 سازه و معماری

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1391/09/20
چگونگی حضور : سخنران


3 نظم در معماری

محل ارائه : دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ برگزاری : 1388/09/15
چگونگی حضور : سخنران


4 روش مطالعه در معماری

محل ارائه : موسسه ی آموزش عالی دانش پژوهان اصفهان
تاریخ برگزاری : 1387/08/22
چگونگی حضور : سخنران


5 طراحی فرم: سازه ، معماری

محل ارائه : دانشگاه یزد
تاریخ برگزاری : 1384/03/18
چگونگی حضور : سخنران


6 عنصر تجربه در آموزش سازه

محل ارائه : دانشگاه یزد
تاریخ برگزاری : 1383/09/20
چگونگی حضور : سخنران1