گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادی

سمينارها و سخنراني ها

1 ارزشگذاری هنر، تکنیک ها و روش ها

محل ارائه : اولین همایش بین¬المللی هنر و صناعات ایرانی-اسلامی با تأکید بر هنرهای رو به فراموشی
تاریخ برگزاری : 1376/02/14
چگونگی حضور : سخنران


2 بررسی روشهای ارزشگذاری کالاهای فرهنگی-هنری

محل ارائه : هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/09/18
چگونگی حضور : سخنران


3 اقتصاد هنر و ارزشگذاری اقتصادی فرهنگ و هنر

محل ارائه : جشنواره رضوی، داشنگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/02/25
چگونگی حضور : سخنران


4 جلسات پرسش و پاسخ نشست های تخصصی همایش بین المللی هنر و صناعات ایرانی اسلامی با تأکید بر هنرهای رو به فراموشی

محل ارائه : سالن همایش کتابخانه شهرداری
تاریخ برگزاری : 1394/02/08
چگونگی حضور : سخنران


5 اقتصاد، هنر و کارآفرینی (صنایع فرهنگی خلاق به عنوان نمونه ای از بکارگیری کارآفرینی در تولید و عرضه هنر)

محل ارائه : هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1393/09/16
چگونگی حضور : سخنران


6 كارگاه آشنايي با تكنيك تحليل سلسه مراتبي (AHP

محل ارائه : هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1392/09/19
چگونگی حضور : سخنران


7 کارآفرینی و نقش آن در اقتصاد هنر

محل ارائه : هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1392/09/15
چگونگی حضور : سخنران


8 تجربه، مأموریت و روش های مدیریت اتاق های فکر

محل ارائه : در سومین نشست تخصصی ویژه راه¬اندازی مرکز هم اندیشی توسعه استان کرمانشاه
تاریخ برگزاری : 1390/11/19
چگونگی حضور : سخنران1