گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

سمينارها و سخنراني ها

1 موزه و مدرسه

محل ارائه : افتتاحیه نمایشگاه موزه و مدرسه وابسته به موزه هنرهای معاصر
تاریخ برگزاری : 1397/07/22
چگونگی حضور : سخنران


2 تربیت مربی خلاق

محل ارائه : همایش مربی خلاق تفریحی رفاهی شهرداری
تاریخ برگزاری : 1396/03/09
چگونگی حضور : سخنران


3 هنر به مثابه درمان

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1396/02/20
چگونگی حضور : سخنران


4 تصویرسازی لاکی در اصفهان عصر قاجار

محل ارائه : انجمن هنرمندان نقاش اصفهان
تاریخ برگزاری : 1391/09/16
چگونگی حضور : سخنران


5 بررسی انواع تصویرسازی لاکی قاجار

محل ارائه : هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1388/09/17
چگونگی حضور : سخنران1