دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

1 تطبیق برخی از مبادی هنر دینی با مبانی طراحی نقوش سنتی مسجد حکیم اصفهان

محل ارائه : بیست یکمین اجلاس سراسری نماز
تاریخ برگزاری : 1391/06/29
چگونگی حضور : شرکت کننده


2 سنت طراحی در طراحی سنتی(با نگاه به طبیعت)

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1390/09/14
چگونگی حضور : شرکت کننده


3 رابطه فرم و فضا در نقاشی های دیواری چهلستون

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1386/09/14
چگونگی حضور : شرکت کننده


4 بداهه سازی در فرم و رنگ

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1387/09/14
چگونگی حضور : شرکت کننده


5 بررسی نقاشی های دیواری در فضاهای تاریخی اصفهان

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1385/09/15
چگونگی حضور : سخنران


6 میزان علاقمندی شهروندان اصفهانی در بکارگیری عناصر هنرهای سنتی در بدنه سازی های شهری با رویکرد تقویت حس مکان

محل ارائه : دانشگاه شهید بهشتی تهران
تاریخ برگزاری : 1394/10/08
چگونگی حضور : شرکت کننده1