گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - هنرهای تجسمی - سینما
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

1 سمپوزیوم بن المللی تحقیقات بین المللی هنرهای تجسمی و نمایشی سریلانکا

محل ارائه : کلمبو- سریلا نکا
تاریخ برگزاری : 1397/10/15
چگونگی حضور : شرکت کننده1