گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مرتبه علمي : دانشیار

سمينارها و سخنراني ها

1 بررسي نقش استراتژي هاي توسعه شهري CDS برمديريت محيط زيست شهري نمونه موردي: شهربابلسر

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
تاریخ برگزاری : 1392/07/10
چگونگی حضور : شرکت کننده


افشين سجادي، احمد شاهيوندي
2 Strategical Planning of tourism sustainable development; Case study: Amol City. .Attended and presented an Oral paper

محل ارائه : International Scientific Conference on Tourism Development for Islamic Republic of iran,Mashhad
تاریخ برگزاری : 1393/08/18
چگونگی حضور : سخنران


Sahar Gholami, Mahmood Mohammadi, Ahmad Shahivandi
3 برنامه ريزي شهري، ضرورت ها و راهکارها

محل ارائه : استانداري لرستان
تاریخ برگزاری : 1388/02/10
چگونگی حضور : سخنران1